Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) έχει αναλάβει τη χορήγηση του  επιδόματος. www.opeka.gr.

 1. To διατροφικό επίδομα χορηγείται σε:
  • Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης διά τεχνητού νεφρού ή σε περιτοναϊκή κάθαρση.
  • Άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσα έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός των οστών.
 2. Δικαιούχα πρόσωπα:
  • Τα ανασφάλιστα,
  • τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και
  • Οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.
 3. Προϋποθέσεις χορήγησης:
  Να μη λαμβάνουν διατροφικό επίδομα από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

  Προσοχή, η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση του διατροφικού επιδόματος.
 4. Χρηματικό Ποσό:
  Οι ασθενείς με ΧΝΑ δικαιούνται διατροφικό επίδομα ύψους 362 ευρώ μηνιαίως και το οποίο καταβάλλεται κατά περίπτωση ανά μήνα ή δίμηνο (ΦΕΚ 591/82 τεύχος Β΄).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαιτείται η προσκόμιση :

 1. Γνωμάτευσης ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.
 2. Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου  θα βεβαιώνεται ότι   πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα  θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου πρέπει να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή.
  Οι αιτούντες δεν εξετάζονται από Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».
 3. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 4. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 5. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 6. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 7. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 8. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου».
 9. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 10. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»
 11. Πολίτες κράτους που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Απαιτείται η προσκόμιση  «άδειας διαμονής σε ισχύ».

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Η αριθ.  Α2γ/5014 (Οικονομικών και Υγείας της 19.7/13.8.82 (Β’591)  κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας
 • Η αριθ. Υ1/ΓΠ.οικ.84391/27.6.2007(Β΄΄1165 ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Η αριθ.     Υ1/Γ.Π.οικ. 101270/17.7-4.8.2009 (  Β΄1591 )  κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Η αριθ.   ΥΑ Υ1/Γ.Π. οικ. 38764/29.3.2012 (  Β΄1239 )   κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών –  Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) έχει αναλάβει τη χορήγηση του  επιδόματος. www.opeka.gr.

 1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:
  • Μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιµοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιμία – ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία – µικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
  • Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. Πάσχοντες από πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
 2. Προϋποθέσεις:
  • Να μη λαμβάνουν λόγω της πάθησής τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
   Στην περίπτωση που εισπράττουν οικονομική ενίσχυση για την αιτία αυτή, τότε επιλέγουν τη μία εκ των δύο. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα για την αιτία αυτή.
  • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.
 3. Χρηματικό Ποσό:Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως ενώ στους πάσχοντες από αιμορροφιλία – AIDS σε 697€ μηνιαίως.
Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί  κώλυμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Έλληνες Πολίτες.
 2. Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
 3. Οι υπήκοοι του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.).
 4. Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.
 5. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπετε από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 6. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 7. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 8. Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 9. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Κ.Υ.Α. Γ4/Φ167/2073/13-8-82(Φ.Ε.Κ.640/82,τ.Β΄) «περί εγκρίσεως εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία κ.λ.π.» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα με το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 50/Β/1983
 • Κ.Υ.Α. Π4γ/Φ222/Φ225/οικ.4711/10-11-94(Φ.Ε.Κ.872/25-11-94, τ.Β΄) «περί υπαγωγής των πασχόντων από AIDS στο πρόγραμμα μεσογειακής αναιμίας»
 • Κ.Υ.Α. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931/21-5-08 τΒ΄) που καθορίζει το ύψος των προνοιακών επιδομάτων μέχρι το 2011.
 • ΥΑ Π3α//2011 (ΥΑ Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.19338 ΦΕΚ Β 430 2011
 • ΥΑ Δ29//2013 (ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 ΦΕΚ Β 1271 2013
 • ΥΑ Π3α//2009 (ΥΑ Π3α/Γ.167/Γ.Π.οικ.70548 ΦΕΚ Β 1066 2009)
 • ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (ΦΕΚ Β 3483/24-12-2014)

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) έχει αναλάβει τη χορήγηση του  επιδόματος. www.opeka.gr.

 1. To επίδομα κίνησης χορηγείται σε:
  Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:

  • ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
  • ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
  • παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

  ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.
  Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση αριθ.12, της 221ης/25-6-2009 ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας), παραπληγία-παραπάρεση, με ΠΑ 80% και άνω καθώς και τετραπληγία- τετραπάρεση, με ΠΑ 80% και άνω, αντιστοιχούν με τον όρο παράλυση των δύο κάτω άκρων με ΠΑ 80% , όπως διατυπώνεται στο Ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292/24-12-2007, άρθ. 7).

 2. Δικαιούχα πρόσωπα:
  • Τα ανασφάλιστα,
  • τα άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα καθώς και
  • Οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.
 3. Προϋποθέσεις:
  • Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
  • Να μη λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών.
    Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελει κώλυμα για τη χορήγηση του επιδόματος.
 4. Χρηματικό Ποσό:
  Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 165 € μηνιαίως

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».
 3. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 4. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 5. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 6. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 7. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 8. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου».
 9.  Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 10. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα αναπηρίας χορηγείται εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου»

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Το άρθρο 22 παρ. 1 και 5 του ν. 2646/1998 ( Α 236) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.
 • Η παρ.5 του άρθρου 4 του ν 2345/1995 (Α 213), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 τουν.3627/2007, ( Α 292) και το άρθρο 16 παρ.1 Ν.3868/2010,( Α 129 )  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 • Κ.Υ.Α. Π3α/Φ15/Γ.Π.οικ.88483/27-6-2008 (Β΄1313) περί χορηγήσεως επιδόματος Κίνησης.
 • ΚΥΑ Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (Β 3483)

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) έχει αναλάβει τη χορήγηση του  επιδόματος. www.opeka.gr.

 1. Χορηγείται σε:
  Άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι πάσχουν από :

  • Παραπληγία ή τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
  • Ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού (67% και άνω) και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, παραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των νεύρων ή των μυών.
  • Ακρωτηριασμένοι με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, προερχόμενο από ακρωτηριασμό, ανεξαρτήτως του σημείου του ακρωτηριασμού ή του αριθμού των ακρωτηριασμένων μελών
 2. Δικαιούχα πρόσωπα:
  • Τετραπληγικοί – παραπληγικοί (ανεξαρτήτως ανικανότητας εργασίας) και ακρωτηριασμένοι
   ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι Ασφαλιστικών Οργανισμών.
  • Τετραπληγικοί – παραπληγικοί και ακρωτηριασμένοι που παίρνουν σύνταξη Ανασφάλιστου Υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ (ν.1296/1982 ΦΕΚ Α128, όπως ισχύει).
  • Συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), ασφαλισμένοι στον Οίκο Ναύτου καθώς και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν την ίδια αναπηρία.
  • Δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, στρατιωτικοί, όργανα Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, δικαιούχοι σύνταξης του Δημοσίου από μεταβίβαση, που είναι τετραπληγικοί ή παραπληγικοί, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν την ίδια αναπηρία. Ως μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων και συνταξιούχων θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια σε στενή έννοια), όπως ορίζεται από την παρ. 7 της 59015/1578/1984 (ΦΕΚ 460, τ.B΄).
  • Στην κατηγορία των ανασφάλιστων επίσης, εντάσσονται οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που κρίθηκαν από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς μη δικαιούχοι του εξωιδρυματικού βοηθήματος ενίσχυσης (αρ. 42 του ν. 1140/81), γιατί δεν είχαν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.
 3. Προϋποθέσεις χορήγησης:
  • Να μη λαμβάνουν, λόγω της τετραπληγίας ή της παραπληγίας, άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη ή ίση της εκάστοτε προβλεπόμενης
   Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση μικρότερη της εκάστοτε προβλεπόμενης θα παρέχεται το ήμισυ του επιδόματος.
  • Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και οι ακρωτηριασμένοι ανασφάλιστοι, εφόσον περιθάλπονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή προνοιακές δομές ανοικτής φροντίδας, λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό του εκάστοτε προβλεπόμενου επιδόματος. Σε περίπτωση που περιθάλπονται σε προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας, λαμβάνουν το ήμισυ της εκάστοτε προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης.
 4. Χρηματικό Ποσό:Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 771€ μηνιαίως. Στα άτομα με μονό ακρωτηριασμό το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 330,40€ μηνιαίως.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Στην περίπτωση την οποία ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει το είδος της προνοιακής Δομής (κλειστή ή ανοικτής φροντίδας).
 2. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου από άμεσο δικαίωμα, την απόφαση συνταξιοδότησης  καθώς και πρόσφατη βεβαίωση συντάξιμων αποδοχών από την οποία προκύπτει αν λαμβάνει ή όχι παραπληγικό επίδομα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».
 3. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 4. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 5. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 6. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 7. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 8. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου».
 9. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».
 10. Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς, έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Το άρθρο 22 παρ. 5 του ν. 2646/1998 ( Α 236)
 • Το αρθ. 21 του ν. 3172/2003 (Α΄197)
 • Το  αρθ. 3 του ν. 1284/1982 (Α΄114)
 • Το αρ.8 του ν. 4331/2015 (Α΄69)
 • Η αριθ 115750/3006/10-09-1981 (Β΄ 572)  κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Κοιν. Υπηρεσιών
 • Η αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1931/82 (Β΄ 724) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών και Υγείας
 • Η αριθ. Γ4/Φ29/οικ.1499/1983.(Β 366)
 • Η αριθ. 613//1983 (ΥΑ 61384/1638 /1983 ( Β  324)  κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθν. Άμυνας, Εσωτερικών,   Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Υγείας και Δημ. Τάξης
 • Η  αριθ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.οικ.124095/2002 (Β΄ 1594)  κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Υγείας και Πρόνοιας
Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) έχει αναλάβει τη χορήγηση του  επιδόματος. www.opeka.gr.

 1. To επίδομα χορηγείται σε:
  • Άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ, ότι έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό
   αναπηρίας από 80% και άνω.
 2. Δικαιούχα πρόσωπα:
  Δικαιούχα πρόσωπα είναι:

  • Εργαζόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή για ίδιο λογαριασμό, εφόσον είναι ασφαλισμένοι άμεσα για την εργασία τους αυτή στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
  • Συνταξιούχοι Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ).
  • Άνεργοι ανασφάλιστοι.
  • Άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι, που έχουν απολυθεί από την εργασία τους, αλλά διατηρούν για ορισμένο χρονικό διάστημα δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.
  • Έμμεσα ασφαλισμένοι, είτε λαμβάνουν σύνταξη είτε όχι.
  • Πτυχιούχοι Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα αν εργάζονται ή όχι.
  • Εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.
  • Μη εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.
  • Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι.
  • Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους.
 3. Προϋποθέσεις χορήγησης:
  • Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται σε αυτούς η διαφορά.
  • Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών .
 4. Το μηνιαίο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους έχει ως εξής:
  • Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι 362 €
  • Άνεργοι ανασφάλιστοι / άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι / έμμεσα ασφαλισμένοι / μη εργαζόμενοι φοιτητές 697 €
  • Εργαζόμενοι φοιτητές 362 €
  • Πτυχιούχοι εργαζόμενοι 362 €
  • Ασκούμενοι Δικηγόροι / Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία 697 €
  • Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους 697 €

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το βοήθημα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι τυφλοί από τους ασφαλιστικούς τους φορείς αποτελεί προσαύξηση σύνταξης και κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι τυφλοί μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικονομ. ενίσχυσης αναπηρίας όρασης λαμβάνοντας ολόκληρο το ποσό που προβλέπεται κάθε φορά.

Εξαίρεση αποτελούν τα άτομα που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση λόγω τυφλότητας από τον Οίκο Ναύτου, η οποία εάν είναι ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπόμενης, δεν δικαιούνται την προνοιακή αναπηρική παροχή της αναπηρίας όρασης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη χορηγείται σε αυτούς η διαφορά. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Οι άνεργοι ανασφάλιστοι, βεβαίωση ΟΑΕΔ ή φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας.
 2. Οι Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή φωτοαντίγραφο Δικηγορικής ταυτότητας.
 3. Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους, αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους ή προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».
 3. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ»
 4. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα»
 5. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 6. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση  «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 7. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».
 8. Πολίτες τρίτης χώρας με Δελτίο αιτήσαντος Ασύλου, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή των αιτούντων σε Κέντρα Φιλοξενίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου».
 9. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».
 10. Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς, έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Τα αρ. 1, 2  Ν. 1904/1951 (Α 212).
 • Το αρθ. 8 του ν. 4331/2015 (Α΄69)
 • Η αριθ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529/2013 (Β 1189 ΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο   8 του ν.4331/2015
Τι προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο:

Το επίδομα γέννησης θεσπίστηκε με τον Ν.4659/2020 και χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ. Το επίδομα, ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, χορηγείται για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από 1.1.2020.
Το εν λόγω επίδομα συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια και την λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κράτους, για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής.
Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης ενισχύει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ.

Κατεβάστε τον Νόμο: εδώ
Κατεβάστε τη σχετική ΚΥΑ: εδώ
Συχνές ερωτήσεις: εδώ
Ηλεκτρονική αίτηση για το Επίδομα Γέννησης: https://epidomagennisis.gr/