ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Χαλκιδικής αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

Α. ΤΟΜΕΙΣ

α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 80 κλινών
β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 100 κλινών
γ) Εργαστηριακός Τομέας
δ) Τομέας Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 20 κλινών

Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:

α) Παθολογικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 1. Παθολογικό
 2. Καρδιολογικό
 3. Παιδιατρικό − Νεογνολογικό
 4. Πνευμονολογικό − Φυματιολογικό Μονάδες
 5. Τεχνητού Νεφρού − Αιμοκάθαρσης
 6. Μονάδα Στεφανιαίων Νόσων

β) Χειρουργικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 1. Γενικής Χειρουργικής
 2. Ορθοπεδικό
 3. Οφθαλμολογικό
 4. Ουρολογικό
 5. Μαιευτικό − Γυναικολογικό
 6. Αναισθησιολογικό − Μεταναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ)

γ) Εργαστηριακός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 1. Βιοπαθολογικό
 2. Βιοχημικό
 3. Αιματολογικό−Αιμοδοσίας
 4. Ακτινοδιαγνωστικό
 5. Φαρμακευτικό

δ) Τομέας Ψυχικής Υγείας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 1. Ψυχιατρικό
 2. Παιδοψυχιατρικό

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 1. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 2. Ημερήσιας Νοσηλείας
 3. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
 4. Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ−ΦΙΑΠ)

Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Παραϊατρικού Προσωπικού
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Διαιτολογίας – Διατροφής