«Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας»

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Δ.Λ.Υ.Υ.)

Τηλ: +3023713 50248 , Fax: +3023713 50181
E-mail: rights@1157.syzefxis.gov.gr

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί, βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/10 (21 Α΄) και της Υ.Α. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 (662 Β΄/2.3.2017), Ειδικό Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Δ.Λ.Υ.Υ.).
Το γραφείο στεγάζεται στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, στο Ισόγειο.

Εξυπηρετεί τους πολίτες κατά την πρωινή λειτουργία του Νοσοκομείου. Επιπροσθέτως, έχει διασφαλισθεί η 24ωρη ηλεκτρονική επικοινωνία των ληπτώ/τριώνν υπηρεσιών υγείας με το Γραφείο, μέσω e-mail.
Είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη συλλογή και διεκπεραίωση αιτημάτων, καταγγελιών, παραπόνων, ευχαριστηρίων ή και προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα οποία υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή/και μέσω εκπροσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου, σε ύστερο χρόνο ή/και μέσω ταχυδρομείου, μέσα από κατάλληλο έντυπο το οποίο προμηθεύεται από τα σημεία εξυπηρέτησής του και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Το Θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην Προστασία των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

 • Ν.2071/15-7-1992/ΦΕΚ 123/Τεύχος Α΄ «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»
 • N.2619/19-6-1998/ΦΕΚ 132/Τεύχος Α΄ «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική».
 • Ν.2716/17-5-1999/ΦΕΚ 96/Τεύχος Α΄ «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις»
 • Ν.4368/21-2-2016/ΦΕΚ 21/Τεύχος Α΄ «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 • Ν.4461/28-3-2017/ΦΕΚ 38/Τεύχος Α΄ «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του Ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις»
 • Ν.3418/28-11-2005/ΦΕΚ 287/Τεύχος Α΄ «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»
 • Ν.4213/9-12-2013/ΦΕΚ 261/Τεύχος Α΄ «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις»
 • Ν.4272/11-7-2014/ΦΕΚ 145/Τεύχος Α΄ «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις»
 • Η υπ’ αριθμ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10-2-2017 Απόφαση του Αναπληρωτού Υπουργού Υγείας/ΦΕΚ 662/2-3-2017/Τεύχος Β΄, με θέμα: «Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.»
 • Η υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.36223/15-5-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας/ΦΕΚ 229/16-5-2017/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., με θέμα: «Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές (2017 – 2022)».
 • H υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.44284/25-7-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας/ΦΕΚ 383/3-8-2017/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., με θέμα: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας»

Σκοπός και Στόχοι

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες

Σας ευχαριστούμε πολύ
Είμαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε ενημέρωση