ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού− Οικονομικού
β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού −Οικονομικού

Τμήματα:

  1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  2. Γραμματείας
  3. Οικονομικό
  4. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ
  5. Κίνησης Ασθενών

β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Τμήματα:

  1. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  2. Τεχνικού