Δικαιολογητικά για την χορήγηση Ιατρικής Γνωμάτευσης και αντιγράφων ιατρικού φακέλου

(Βάση των Ν. 2472/1997 και 3418/2005) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 Ε.Ε (Προσωπικό  δεδομένα G.D.P.R)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ασθενής
 1. Αίτηση -Ταυτότητα
Τρίτος (συγγενής ή μη)
 1. Εξουσιοδότηση από τον Ασθενή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα η νοσηλεία και ημερομηνία εξέτασης για την οποία ζητούνται τα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου ή γνωμάτευση.
 2. Αίτηση -Ταυτότητα
Γονείς για ανήλικο τέκνο (‘εφόσον δεν έχει αφαιρεθεί δικαστικό η επιμέλεια)
 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Αίτηση -Ταυτότητα.
Κληρονόμοι ασθενούς που απεβίωσε
 1. Αίτηση -Ταυτότητα.
 2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 3. Πιστοποιητικό δημοσίευσης διαθήκης ή μη
 4. Αντίγραφο της διαθήκης (σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη)
 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 6. Εφ’όσον δεν πρόκειται για κληρονόμους, αλλά για άτομα που έχουν νόμιμο συμφέρον, θα πρέπει να προσκομίζεται εντολή από Εισαγγελέα.
Διορισμένοι επίτροποι και Δικαστικοί συμπαραστάτες
 1. Αντίγραφο της απόφασης που ορίζει τον διορισμό σας
 2. Αίτηση Ταυτότητα.
Ασφαλιστικός φορέας Ιδιωτικές ασφάλειες Αλλοδαπές ασφάλειες
 1. Εξουσιοδότηση από τον Ασθενή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα η νοσηλεία και ημερομηνία εξέτασης για την οποία ζητούνται τα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου ή γνωμάτευση.
 2. Αίτηση -Ταυτότητα.

Τρόπος παραλαβής εγγράφων:
Κατά την κατάθεση της αίτησης, πρέπει να επιλέξετε και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να παραλάβετε το έγγραφό σας:

 • Αυτοπροσώπως από το ανάλογο τμήμα.
 • Με courier και δική σας χρηματική επιβάρυνση

 

Αρμόδια τμήματα:
ΑΙΤΗΣΗ: Στο γραφείο πρωτοκόλλου
Τμήμα γραμματείας Ε.Ι
Τμήμα κίνησης ασθενών
Γραμματείες εργαστηριακών τμημάτων