ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

  • Επιστασίας−Ιματισμού
  • Οργάνωσης και Πληροφορικής
  • Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Δ.Λ.Υ.Υ.)
  • Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας