ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο μπορεί να είναι:

 1. Προγραμματισμένη / Τακτική
 2. Επείγουσα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Τακτικές Εισαγωγές πραγματοποιούνται από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο, μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου στα αριστερά.
A. Κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
B. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι η εξής:

 1. Κατά την προσέλευσή σας, θα πρέπει να περάσετε από τη Γραμματεία των Εξωτερικών
  Ιατρείων, όπου θα γίνει καταχώρηση των στοιχείων σας και
 2. Στα Εξωτερικά Ιατρεία της ανάλογης κλινικής. Ο θεράπων ιατρός θα συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο δελτίο «Εισιτήριο», προκειμένου να ακολουθήσει η εισαγωγή σας από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.
 3. Προσέρχεστε στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών όπου παραδίδετε το εισιτήριο.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Η εισαγωγή γίνεται από τα Εξωτερικά Ιατρεία, σε ημέρα εφημερίας του Νοσοκομείου.
 • Κατά την προσέλευσή σας, θα πρέπει να περάσετε από τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, όπου θα γίνει καταχώρηση των στοιχείων σας.
 • Εξετάζεστε από τον ιατρό που εφημερεύει -στο σχετικό με την πάθησή σας- ιατρείο των Εξωτερικών Ιατρείων. Εάν κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, ο ιατρός εκδίδει το εισιτήριο το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΙΩΝ

Όταν κάνετε εισαγωγή σε οποιαδήποτε κλινική του Νοσοκομείου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

 • Όσοι κατοικείτε μόνιμα στην Ελλάδα και κατέχετε Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα (π.χ. ΕΟΠΥΥ – ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, κλπ.), παρακαλείσθε να προσκομίζετε το ΑΜΚΑ σας στο Τμήμα Κίνησης μαζί με το εισιτήριό το οποίο σας το έχει εκδώσει ο θεράπων ιατρός.
 • Όλοι οι Ανασφάλιστοι (1.Έλληνες με ΑΜΚΑ και 2. αλλοδαποί με ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα) και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παράγραφος 2. Νόμου 4368/2016, αρθρ. 33) έχετε το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούστε νοσηλευτικής και ιατρο¬φαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και όσοι έχετε αναγνωριστεί, από τις αρμόδιες αρχές ως πρό¬σφυγες, οφείλετε να προσκομίζετε το ανάλογο πιστοποιητικό στο Τμήμα Κίνησης την ημέρα εισαγωγή σας ή το αργότερο την επόμενη ημέρα.
 • Όσοι είστε Ευρωπαίοι Πολίτες και κατέχετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111-ΕΚΚΑ), παρακα¬λείσθε να την προσκομίσετε στο Τμήμα Κίνησης.
 • Όσοι έχετε Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας, μπορείτε ή να πληρώσετε οι ίδιοι το νοσήλιο σας και με την Απόδειξη Πληρωμής και μια Ιατρική Γνωμάτευση να απευθύνεστε στον Ασφαλιστικό σας Φορέα ή αν αδυνατείτε να πληρώσετε οι ίδιοι το νοσήλιο σας, τότε πρέπει οπωσδήποτε πριν από το εξιτή¬ριό σας, ο Ιδιωτικός Ασφαλιστικός σας Φορέας, αφού φυσικά ενημερωθεί για την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, να εγγυηθεί εγγράφως (π.χ. με fax) στο Νοσοκομείο για την πληρωμή του νοση¬λίου σας (τηλ.: 23713 50211, fax.:23713 50181, e-mail: gnxkin@1157.syzefxis.gov.gr).
 • Τέλος, εάν είστε Ιδιώτης Πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν καλύπτεσθε από επίσημο Ασφα-λιστικό Φορέα ή δεν προσκομίσετε εγκαίρως (το αργότερο μέχρι το εξιτήριό σας) στο Νοσοκομείο το βιβλιάριό σας ή την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111) ή κάποιο επίσημο έγγραφο – αποδεικτικό στοιχείο ότι κατέχετε Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας, σε ισχύ, καθώς και όταν δεν πληροίτε τις απαραί¬τητες προϋποθέσεις και δεν κατέχετε τα νόμιμα πιστοποιητικά για δωρεάν νοσηλεία, θα πρέπει οι ίδιοι να καταβάλετε το κόστος του νοσηλίου σας στο Τμήμα Κίνησης
 • Όσοι κατέχετε Ιδιωτικές Ασφάλειες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Κίνησης Ασθενών. (τηλ.:23713 50211)
 • Τέλος δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτι¬κοί περίθαλψη, δικαιούνται οι πολίτες Τρίτων χω¬ρών, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νομιμο-ποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα οι εξής κατηγορίες:
  • ανήλικοι έως 18 ετών,
  • γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης,
  • άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας,
  • άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α’96),
  • άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α’74),
  • οι κρατούμενοι σε φυλακές,
  • άτομα με αναπηρία 67% και πάνω κ.α. Νόμος 4368/2016

Γραφείο Κίνησης Ασθενών
Τηλ: +3023713 50211 , Fax: +302371350181
E-mail: gnxkin@1157.syzefxis.gov.gr

PIRAEUS BANK
IBAN: GR7901712330006233030020541
SWIFT: PIRBGRAA

Σας ευχαριστούμε πολύ για την
κατανόηση και την καλή συνεργασία
Είμαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση