Η γνώμη σας μετράει

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες ικανοποίησης ασθενών, εάν είστε
επισκέπτης στα Εξωτερικά Ιατρεία ή εάν είστε νοσηλευόμενος ασθενής ή συνοδός στις Κλινικές του
Νοσοκομείου μας.

Η Διοίκηση ενημερώνεται συστηματικά για τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες σας, επικοινωνεί με
τους αντίστοιχους διευθυντές υπηρεσιών και κλινικών και προσπαθεί να ανταποκριθεί σε κάθε δυνατό
περιθώριο βελτίωσης.

Για επισημάνσεις, παρατηρήσεις και παράπονα, μπορείτε να απευθύνεστε:

  • Σε πρώτο στάδιο, στον αρμόδιο Προϊστάμενο ή Διευθυντή του τμήματος ή κλινικής και
  • Σε δεύτερο στάδιο, εφ΄ όσον παραμένουν οι λόγοι της δυσαρέσκειας, στο Γραφείο Προστασίας
    Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Δ.Λ.Υ.Υ.).

Εναλλακτικά, συμπληρώστε τα παρακάτω έντυπα , δίνοντας τα στοιχεία σας. Το μήνυμά σας θα ληφθεί
υπόψη μόνο αν είναι εφικτή η διασταύρωση των στοιχείων που παραθέτετε. Για το λόγο αυτό είναι
απαραίτητη η συμπλήρωση του τηλεφώνου σας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ