Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής | Ιπποκράτους 5 | ΤΚ: 63100 | Τηλεφωνικό Κέντρο: 2371350100

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

//Προμήθειες – Διαγωνισμοί
Προμήθειες – Διαγωνισμοί2019-10-15T10:43:08+02:00
1207, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΝΧ

By |12/07/2022|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΨΑ2Μ46907Υ-ΕΔ3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ [...]

407, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ. 29η/2022 ( ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ) για την Προμήθεια «Ειδών Εστίασης» (CPV 39221180-2 ),για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής

By |04/07/2022|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΨΑΝΗ46907Υ-010 22PROC010228657 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - [...]