Προμήθειες – Διαγωνισμοί

//Προμήθειες – Διαγωνισμοί
Προμήθειες – Διαγωνισμοί2019-10-15T10:43:08+02:00
2501, 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκατόν εξήντα (160) μπαταειών για τα UPS κρισίμων φορτίων του Γ.Ν.Χαλκιδικής προυπ. δαπάνης 25.000,00€ με ΦΠΑ

By |25/01/2021|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS

701, 2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV: 15811000-7

By |07/01/2021|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΡΤΟΣ 129 05-01-2021.signed - 6ΘΟ046907Υ-Λ9Ν - 21PROC007982520 [...]

3012, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 47η/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Αναλώσιμων Υλικών Τεχνητού Νεφρού, (CPV : 33181500-7) για ένα έτος

By |30/12/2020|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΤΝ 15905 29-12-2020.sign - Ψ5ΟΝ46907Υ-2ΩΙ - 20PROC007948211 ΤΕΥΔ [...]