ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 232021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ