2024 πλέγματα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 04-04-2024 3852

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 22-04-2024 4537