691Ω46907Υ-Μ3Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ