ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ