Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16.01.2024,ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16.01.2024,ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ και την περίληψη της διακήρυξης από εδώ.