Προμήθειες – Διαγωνισμοί

/Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV: 15811000-7

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΡΤΟΣ 129 05-01-2021.signed - 6ΘΟ046907Υ-Λ9Ν - 21PROC007982520 [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 47η/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Αναλώσιμων Υλικών Τεχνητού Νεφρού, (CPV : 33181500-7) για ένα έτος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΤΝ 15905 29-12-2020.sign - Ψ5ΟΝ46907Υ-2ΩΙ - 20PROC007948211 ΤΕΥΔ [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Εξοπλισμού Χειρουργείου» (CPV 33162100-4), για ένα έτος (12 μήνες), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ εξοπλισμος χειρουργειου 2020 15785 24-12-2020.sign - Ψ6Ν246907Υ-29Ψ - 20PROC007930265 [...]