Προμήθειες – Διαγωνισμοί

/Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9E%CE%A146907%CE%A5-675?inline=true ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABBOT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ NIKKISO

ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ NIKKISO Γ.Ν.Χ. 2020 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%9D%CE%9E46907%CE%A5-3%CE%9B2?inline=true

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ & ΕΓΧΥΣΗΣ

ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚ.& ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓ.& ΕΓΧΥΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%9F446907%CE%A5-3%CE%941?inline=true