Προμήθειες – Διαγωνισμοί

/Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΠΡΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6η-2021 Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 108816 ΑΡ. ΠΡΩΤ 4243 05-04-2021

ΤΕΥΔ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 108816 https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%94046907%CE%A5-518?inline=true