Προμήθειες – Διαγωνισμοί

/Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ 2021

21PROC009267397 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19 ΠΡΟΥΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΤΙΜΗ / M2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 9.300,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 14.880,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ