ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΤΝ 21PROC008827226