6ΟΗ246907Υ-Υ6Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ