9ΑΛ146907Υ-2ΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 68ΗΣ-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

23PROC013719184 ΨΜΗ446907Υ-444 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 68η-2023 ΓΙΑ ΤΗN ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝΧ ΚΑΙ ΚΕΦΙΑΠ 07-11-2023 11815