ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ 6ΡΥ646907Υ-52Μ 21PROC008688970