Πολύγυρος 11/11/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση πολιτών σχετικά με το κληροδότημα Ιωάννη Κατσάνη, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών (ΠΔ 1, ΦΕΚ Β/24-7-1998)

Α. Μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. Α4γ/Γ.Π.8169/12-3-2018 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής», προϋπολογιστικής δαπάνης 553.000,00 ευρώ, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκιδικής, μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών ως εξής:

 1. Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσεως προϋπολογιστικής δαπάνης 55.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και κατακυρώθηκε στο ποσό των 46.500,00 € με Φ.Π.Α.. Ο Υπερηχοτομογράφος παρελήφθη, τοποθετήθηκε στο Ακτινολογικό Εργαστήριο και τέθηκε σε λειτουργία.
 2. Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό, DR (με ανάρτηση οροφής) προϋπολογιστικής δαπάνης 230.000,00 € με Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και κατακυρώθηκε στο ποσό των 186.000,00 € με Φ.ΠΑ.. Το ακτινογραφικό συγκρότημα παραδόθηκε και από τις 5/11/2019 εξειδικευμένο προσωπικό από την Ελβετία ανέλαβε την εγκατάσταση του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Στην συνέχεια εξειδικευμένο προσωπικό από την Γερμανία θα το θέσει σε λειτουργία σε μία εβδομάδα.
 3. Εξοπλισμός νεκροθαλάμου (ψυγείο έξι -6- θέσεων, μηχανισμός ανύψωσης σωμάτων, φορεία μεταφοράς σωμάτων, τράπεζα περιποίησης σωμάτων), προϋπολογιστικής δαπάνης 40.000,00 € με Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και κατακυρώθηκε στο ποσό των 39.680,00 € με Φ.Π.Α.. Στον χώρο έγιναν εργασίες (αποξήλωση παλιών υλικών, αντικατάσταση πλακιδίων, ανακατασκευή υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου, επιδιόρθωση δομικών επιφανειών, ελαιοχρωματισμός τοίχων και οροφής, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, κατασκευή εποξειδικού δαπέδου) ποσού 9.932,55 € με ΦΠΑ εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε και τέθηκε σε λειτουργία.
 4. α) Δύο κλίβανοι ατμού με ατμογεννήτρια (έως 450 lt) προϋπολογιστικής δαπάνης 200.000,00 € με Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης προδικαστικής προσφυγής κατά του πρακτικού τεχνικών δικαιολογητικών συμμετοχής.
  β) Λοιπός εξοπλισμός προϋπολογιστικής δαπάνης 28.000,00 € με Φ.Π.Α.. Θα προκηρυχθεί μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την εγκατάσταση των κλιβάνων ατμού με ατμογεννήτρια.

Β. Επιπλέον εκδόθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4542 (ΦΕΚ 95/Α/1-6-2018), οι κάτωθι εγκρίσεις σκοπιμότητας:

 1. Η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 8166/14-6-2019 Απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. Χαλκιδικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια ενός (1) αυτόματου διαθλασίμετρου – κερατόμετρου, μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη, για τις ανάγκες των Ε.Ι. του Οφθαλμολογικού, προϋπολογιστικής δαπάνης 8.500,00 € με Φ.Π.Α». Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και κατακυρώθηκε στο ποσό των 8.494,00 € με Φ.Π.Α.. Το διαθλασίμετρο – κερατόμετρο θα παραδοθεί εντός των ημερών και θα καλύψει τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού Εξωτερικού Ιατρείου.
 2. Η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 10501/2-8-2019 Απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. Χαλκιδικής για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Χαλκιδικής μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη, προϋπολογιστικής δαπάνης 170.084,00 € με Φ.Π.Α..
 3. Η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 10598/5-8-2019 Απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. Χαλκιδικής για την προμήθεια ενός αναπνευστήρα, προϋπολογιστικής δαπάνης 8.000,00 € με Φ.Π.Α..
 4. Η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 11683/4-9-2019 Απόφαση Διοικήτριας Γ.Ν. Χαλκιδικής για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (κλίνες απλές, τραπεζοτουαλέτες, κομοδίνα) προϋπολογιστικής δαπάνης 32.385,00 € με Φ.Π.Α..
 5. Η αρίθμ. 17η/1-8-2019 (θέμα Ε.Η.Δ. 6ο) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου: «Έγκριση Έκδοσης Απόφασης Σκοπιμότητας σχετικά με την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Χαλκιδικής μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη», προϋπολογιστικής δαπάνης 172.680,00 € με Φ.Π.Α..
 6. Η αρίθμ. 20η/18-9-2019 (θέμα 5ο) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου: «Έγκριση Έκδοσης Απόφασης Σκοπιμότητας σχετικά με την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Χαλκιδικής μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη» προϋπολογιστικής δαπάνης 147.000,00 € με Φ.Π.Α..
 7. Η αρίθμ. πρωτ. 36741/24-9-2019 έγκριση σκοπιμότητας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Χαλκιδικής, μέσω κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη, προϋπολογιστικής δαπάνης 562.950,00 € με Φ.Π.Α..Επισημαίνεται πως με τα υπ’ αρ. πρωτ. 10533/2-8-2019, 10604/5-8-2019, 11702/4-9-2019, 12346/19-9-2019 και 12913/1-10-2019 έγγραφα μας ζητήσαμε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών την κατάθεση, σε τραπεζικό λογαριασμό του Γ.Ν. Χαλκιδικής, του ποσού του 1.093.099,00 €, συνολικά, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Β2 έως Β7), προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες από το γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου.
 8. Τέλος εκκρεμεί η έκδοση έγκρισης σκοπιμότητας από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια ενός Αξονικού Τομογράφου, προϋπολογιστικής δαπάνης 380.000,00 € με ΦΠΑ. Μετά την έκδοση της απόφασης θα αποσταλεί αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάθεση του ποσού αυτού προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαιτούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Συνοπτικός πίνακας και φωτογραφίες
https://drive.google.com/open?id=1tsmPlfMykbIJOUQXc_9wu23336pT_6Ro

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ