ΘΕΜΑ: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής  με κωδικό ΟΠΣ:  5069397   στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονια2014-2020»

ΚΩΔ. ΟΠΣ:5069397

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ):2020ΕΠ00810054

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ  ΣΤΑ    808.00,000  €     ΜΕ  ΦΠΑ

Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

  1. ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
  2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ, ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ FLAT PANEL DETECTOR
  3. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ
  4. ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 32 ΤΟΜΩΝ
  5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 12,5mm 3/h ΕΚΑΣΤΗ

ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ: ΜΑΧΑΙΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΤΗΛ  2371350340

 

 

ΔΕΙΤΕ