17-3-2020 Αναστολή λειτουργίας πρωινών τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων