ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑΜ