6ΔΚ646907Υ-ΟΓ2 22PROC011011815 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ. 34η2022 8001 27-07-2022