Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 161717.signed

ΨΚΦΔ46907Υ-ΝΡ8 – 22PROC010628474 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2022 – επαναπροκηρυξη 5505 26-05-2022.signd