ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ COVID-19

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 και της επακόλουθης αξιολόγησής της.

 1. Ποια Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις;

Οι αιτήσεις εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 θα εξεταστούν από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της 4ης ΥΠΕ που αποτελείται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς με τους αναπληρωτές τους, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του φορέα απασχόλησης του υπαλλήλου, η οποία συγκροτήθηκε με Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ: 6ΓΚΥΟΡ1Ο-8ΡΙ). Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει βάσει των κριτηρίων εξαίρεσης που καθόρισε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, όπως αυτά ορίζονται στην υπ.Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021), με θέμα «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού».

 1. Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στην αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού του αντίστοιχου φορέα απασχόλησής του (δημόσιου ή ιδιωτικού), εφόσον ο φορέας υπάγεται στις παρ.1 και 2, του άρθρου 206, του Ν.4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α΄/23-7-2021).

Τα αιτήματα διαβιβάζονται ακολούθως από την αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού των φορέων στις γραμματείες των δύο επιτροπών της Υπηρεσίας μας, ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση.

Ειδικότερα για τους εργαζόμενους στο Γ.Ν. Χαλκιδικής οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: emvolio-exception@1157.syzefxis.gov.gr   και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή από την προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η τριμελής Επιτροπή εξετάζει αιτήματα που διαβιβάζονται αποκλειστικά μέσω του αρμόδιου Προϊσταμένου Προσωπικού, του φορέα απασχόλησης του υπαλλήλου (δημόσιου ή ιδιωτικού που υπάγεται στις παρ. 1 και 2, του άρθρου 206, του Ν. 4820/2021).

 1. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση;

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, ήτοι: όνομα, επώνυμο, αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, φορέα απασχόλησης (το προσωπικό του οποίου υπάγεται στους υπόχρεους εμβολιασμού),
 • Ημερομηνία
 • Τον λόγο ή τους λόγους εξαίρεσης (σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021),
 • Τη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας του υπαλλήλου για την αποστολή της Απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής,
 • Επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία του λόγου ή των λόγων εξαίρεσης από τον εμβολιασμό (ιατρική/-ές βεβαίωση/-εις απόδειξης της συνδρομής του λόγου/-ων εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία στοιχεία της παρ. 1,του άρθρου 2, της υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021), καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής).
 1. Μέχρι πότε δύναται να υποβληθεί η αίτηση;

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την απαλλαγή από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους είναι η Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021.

Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας του υπαλλήλου κατά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης ή αν ανήκει στην κατηγορία των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων, ισχύει αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την επάνοδο στην υπηρεσία ή από την ανάληψη καθηκόντων, αντίστοιχα. Κατά το χρονικό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, δεν θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις λόγω υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.

 1. Πότε και πώς λαμβάνεται η απάντηση στην αίτηση;

Η Επιτροπή θα απαντήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από τη διαβίβαση της αίτησης, από την αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού, σε αυτή.

Η Απόφαση της Επιτροπής θα κοινοποιηθεί, τόσο στον υπάλληλο, όσο και στην αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Κατά το χρονικό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια Επιτροπή, αναστέλλεται η διαδικασία υπαγωγής του υπαλλήλου στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω μη διενέργειάς του.

 1. Γενικά σημεία προσοχής
 • Πριν την υποβολή της αίτησης για την εξαίρεση από τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, ο υπάλληλος καλό θα είναι να βεβαιωθεί ότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζει η υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021).
 • Εάν η αίτηση δεν εμπίπτει σε κάποιους από τους προβλεπόμενους λόγους εξαίρεσης (σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021) ή δε συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Η Απόφαση απόρριψης θα κοινοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στον υπάλληλο και στην αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού. Από το χρονικό σημείο κοινοποίησης της Απόφασης απόρριψης, ο υπάλληλος υπόκειται στη γενική πρόβλεψη περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά της COVID-19, όπως καθορίστηκε από την πολιτεία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία της COVID-19.
 • Η αίτηση εξαίρεσης από τον εμβολιασμό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή και ψευδών δικαιολογητικών επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.