Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2371350100
Γραφείο Κίνηση Ασθενών: 2371350211
email: gnxkin@1157.syzefxis.gov.gr

Εισαγωγή – Εξιτήριο

Τα έγγραφα που θα σας ζητηθούν είναι:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο.
 • Βιβλιάριο Υγείας του ασφαλιστικού σας φορέα
 • Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε και το Α.Μ.Κ.Α. σας.

Μετά την εισαγωγή σας ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο, θεωρημένο για το τρέχον έτος. Στο γραφείο αυτό θα ενημερωθείτε για τις διαδικασίες πληρωμής της νοσηλείας σας, ανάλογα με τον ασφαλιστικό σας φορέα και τη θέση του θαλάμου νοσηλείας που επιθυμείτε.
Οι ξένοι υπήκοοι πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την άδεια παραμονής, ή δελτίο ασύλου, ή δελτίο πρόσφυγα, ή πράσινη κάρτα. Οι τουρίστες πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την κάρτα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ιδιωτική τους ασφάλιση.

Φεύγοντας από το Νοσοκοµείο (µετά από νοσηλεία), δεν πρέπει να ξεχάσετε τα ακόλουθα:

 • Εξιτήριο
 • Βιβλιάριο υγείας
 • Απόδειξη του λογαριασµού σας (εφόσον υπάρξουν οικονοµικές υποχρεώσεις)
 • Απόδειξη της αποκλειστικής νοσοκόµας (αν χρησιµοποιήσατε)
 • Βεβαίωση «χρήσης υπηρεσιών» αποκλειστικής νοσοκόµας (αν χρησιµοποιήσατε), υπογεγραµµένη από το ∆ιευθυντή της Κλινικής που νοσηλευτήκατε και επικυρωµένη από το ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή
 • Προσωπικά αντικείµενα

Ο θεράπων ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου του ασθενούς µετά το πέρας της νοσηλείας του. Το έντυπο του εξιτηρίου µαζί µε το Βιβλιάριο παραδίδονται στο Τµήµα Κίνησης Ασθενών όπου και τακτοποιούνται τυχόν οικονοµικές υποχρεώσεις (εφόσον δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα).
Τα νοσήλια εξοφλούνται την ηµέρα εξόδου του νοσηλευοµένου, από τις 8:00 έως τις 14:00, στο Ταµείο του νοσοκοµείου. Σε περιπτώσεις Κυριακών ή εορτών, η εξόφληση γίνεται την προηγούµενη εργάσιµη µέρα, συµπεριλαµβανόµενου του Σαββάτου.

Το δελτίο παροχής υπηρεσιών (απόδειξη) που θα πάρετε από το Ταµείο κατά την εξόφληση του λογαριασµού, να το κρατήσετε για την εφορία σας.

Contact

Call Center: 2371350100
Patient Movement Office: 2371350211
email: gnxkin@1157.syzefxis.gov.gr

Introduction – Discharge

The documents you will be asked to do are:

 • Police ID or Passport.
 • Your Health Insurance Brochure
 • In addition, you need to know the AFM, the ROI. That you also come under the AMK. your.

After your introduction or the next working day, you must submit to your Department of Patient Care your insurance booklet, valid for this year. In this office you will be informed about the payment procedures for your hospitalization, depending on your insurance provider and the location of the treatment room you wish.

Foreign nationals must also present a residence permit, an asylum certificate, a refugee card or a green card. Tourists must also provide the European Union card or their private insurance.

Leaving the hospital (after hospitalization), you should not forget the following:

 • Discharge
 • Medical booklet
 • Proof of your account (if there are any financial obligations)
 • Proof of the exclusive nurse (if you used)
 • Certification of “use of services” by an exclusive nurse (if you have used it), signed by the Director of the Clinic you have been hospitalized and certified by the Administrative Director
 • Personal items

The attending physician signs the Patient Discharge sheet after termination of treatment. The Discharge Form along with the Booklet is handed over to the Patients’ Movement where financial liabilities are settled (if they are not covered by the insurance fund).

Hospitals are reimbursed on the day the patient leaves the hospital, from 8:00 to 14:00, at the hospital’s Trust. In the case of Sundays or holidays, payment is made on the previous business day, including Saturdays.

The service voucher (receipt) that you will receive from the Fund upon payment of the bill, keep it for your tax office.