ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ