ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΟΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5909 03-06-2022 22PROC010687358 9ΖΧΣ46907Υ-9Ο9