Γραφείο προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας

Υπεύθυνη: Παραστατίδου Κυριακή

Επικοινωνία

Τηλ: 2371350248
Email:
rights@1157.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Κοινωνικής υπηρεσίας

Υπεύθυνη: Σιώκου Γεωργία, κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Επικοινωνία

Τηλ: 2371350216
Email:
gnxsocial@1157.syzefxis.gov.gr

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/10 (21 Α΄), Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔ), υπαγόμενο απευθείας στον Αναπλ. Διοικητή.

Βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, στο Ισόγειο.

Σκοπός & Στόχοι

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας έχουν σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους μέσα από διαδικασίες που εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο καλά ενημερωμένος ασθενής είναι σε θέση να επικοινωνήσει καλύτερα με γιατρούς, νοσηλευτικό, τεχνολογικό και διοικητικό προσωπικό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη περίθαλψή του.

Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.

Όλες οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλλουν στην διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη, ει δυνατόν, δυσλειτουργιών, που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση του Πολίτη και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζομένων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Βασικές αρχές λειτουργίας

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως:

Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α21/21-2-2016)
Ν. 2071/92 (Α΄123/14.07.1992),Άρθρα 47 &94-100,
Ν. 2716/99 (Α΄96/17.05.1999), Άρθρα 1&2,
Ν. 2519/97 (Α΄165/21.08.1997), Άρθρο 1,
Ν.2619/98 (Α΄132/19.06.1998), Άρθρο 1,
Ν.3418/05 (Α΄287/28.11.2005),
Π.Δ.216/01 (Α΄167/25.07.2001)

Αρμοδιότητες Γραφείου

Οι αρμοδιότητες του γραφείου ορίζονται αναλυτικά στην απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας υπ’ αρίθμ. Α3δ/Γ.Π. οικ. 10976/10-2-2017.

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για:

  • την καθοδήγηση του πολίτη σε θέματα των τομέων Υγείας.
  • την σωστή ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιώματά του.
  • την ενημέρωση του πολίτη για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
  • την κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του υπηρεσίες.
  • την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους.
  • την συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.
  • την σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και η υποβολή στοιχείων της λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.3868/10 και την Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.