ΤΕΥΔ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 108816
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%94046907%CE%A5-518?inline=true