Προμήθειες – Διαγωνισμοί

/Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO MODEL AK 200s ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ 22.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

21PROC008979844 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ [...]