Προμήθειες – Διαγωνισμοί

/Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ CPV 30197320-5, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ ΦΠΑ , ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

20PROC007411295 - 6ΔΨΘ46907Υ-5ΑΦ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 2020 ΤΕΥΔ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9E%CE%A146907%CE%A5-675?inline=true ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ